Chính sách học phí

+ Thực hiện thu học phí và miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

+ Nhà Trường có chính sách xét hỗ trợ học phí từ quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn (Quỹ Trần Lâm) theo từng trường hợp cụ thể.